Trzecia odsłona niewiarygodnie śmiałego cyklu politycznej SF „Terra Ignota” Ady Palmer, laureatki nagrody im. Johna W. Campbella w 2017 roku.


Długa epoka świata bliskiego utopii skończyła się nagle. Pokój i ład są tylko wspomnieniami czasów minionych. Wśród godnych ongiś zaufania przywódców Pasiek – państw niemających określonego terytorium – szerzą się korupcja, oszustwo i żądza wojny…

Straszliwa prawda brzmi tak, że od dziesięcioleci, a nawet stuleci przywódcy wielkich Pasiek utrzymywali pokój na świecie dzięki nielicznym, matematycznie zaplanowanym skrytobójstwom. Dzięki nim żadna frakcja nie mogła zdobyć przewagi i równowaga się utrzymywała.

Fasada uczciwości Pasiek jest jedyną nadzieją utrzymania porządku, niedopuszczenia do tego, by ludzkość znowu pogrążyła się w krwawym barbarzyństwie, jak podczas dawnych wojen. Ale wielka tajemnica stopniowo wychodzi na jaw i fasada zaczyna się kruszyć.

Przed zaledwie kilkoma dniami wydawało się, że cywilizacja na świecie sięgnęła szczytu. Ale teraz wszyscy – Pasieki i Bezpasiekowi, Utopianie i senseiści, cesarza i uciśnieni, wojownicy i święci – przygotowują się do wojny, którą uważają za nieuniknioną…

Ada Palmer
Zdecydowani na walkę
Przekład: Michał Jakuszewski
Seria: „Uczta Wyobraźni”
cykl Terra Ignota tom 3
Wydawnictwo MAG
Premiera: 21 stycznia 2021
 
 


Roz­dział pierw­szy
MY, ALFA­BET

Napi­sane 6 lipca roku 2454
w Alek­san­drii

To prze­jaw pychy, Czy­tel­niku, twier­dzić, że jest się kimś, kto w całej histo­rii nie ma sobie rów­nych pod takim czy innym wzglę­dem: naj­po­tęż­niej­szym, naj­po­waż­niej skrzyw­dzo­nym, naj­bar­dziej samot­nym. Doświad­cze­nie i grecka krew pły­nąca w moich żyłach uczą mnie, że pychy należy się bać naj­moc­niej ze wszyst­kich grze­chów. Mimo to, gdy przed­sta­wiam się Ci tu po raz kolejny, nie mogę się powstrzy­mać przed napi­sa­niem, że jestem naj­bar­dziej nie­za­słu­że­nie pobło­go­sła­wio­nym czło­wie­kiem, jaki kie­dy­kol­wiek żył. Ja, który ongiś popeł­ni­łem kolejno wszyst­kie grze­chy z kata­logu, ja, kani­bal, oprawca, zdrajca i baszro­bójca, który w wieku lat sie­dem­na­stu ocze­ki­wał na zasłu­żoną egze­ku­cję, ja, Mycroft Can­ner, mam teraz trzy­dzie­ści jeden lat, żyję, jestem zdrowy i mam znacz­nie wię­cej wol­no­ści, niż powinno się mi przy­znać, wyko­rzy­stuję swe talenty słu­żąc nie tylko jed­nemu, lecz kilku god­nym mojej wier­no­ści panom, a nawet pozwala mi się sypiać w ramio­nach tego, któ­rego obję­cia zawsze będą dla mnie naj­mil­szym miej­scem w całym wszech­świe­cie, pod­czas gdy on rów­nież śpi tam, gdzie jego miej­sce – na pod­ło­dze pod drzwiami sypialni swej pani.
Dzia­ła­nia wojenne jesz­cze się nie zaczęły, ale wody cof­nęły się już przed nadej­ściem przy­pływu, odsła­nia­jąc plaże i ich tajem­nice. Hob­bes mówi nam, że wojna nie polega tylko na walce, lecz jest to rów­nież odci­nek czasu, w któ­rym zde­cy­do­wa­nie na walkę obja­wia się tak wyraź­nie, że czło­wiek, czu­jąc żądzę krwi w innych i w sobie samym, nie może już wie­rzyć, że cywi­li­za­cja spełni swe obiet­nice i utrzyma pokój. W takim przy­padku jeste­śmy w sta­nie wojny już od czte­rech mie­sięcy, od chwili, gdy aresz­to­wa­nie Ockhama oraz zamach prze­pro­wa­dzony przez Sni­pera ujaw­niły zbyt wiele prawdy, by zaufa­nie mogło to wytrzy­mać. Choć jed­nak jeste­śmy zde­cy­do­wani na walkę, nie wiemy, jak ją roz­po­cząć. Od trzy­stu lat cie­szy­li­śmy się poko­jem, praw­dzi­wym, świa­to­wym poko­jem, bez względu na to, co mogą mówić mal­kon­tenci. Ludzie z naszego poko­le­nia ni­gdy nie spo­tkali kogoś, kto spo­tkał kogoś, kto wal­czył na woj­nie. Rządy nie mają już armii, nie mają broni. Czło­wiek może zabić dru­giego czło­wieka z pisto­letu, mie­czem czy zaostrzo­nym kamie­niem, ale rasa ludzka nie pamięta już, jak zmie­nić osiem­na­sto­let­nie dziecko w żoł­nie­rza, ufor­mo­wać tłum w szyki bitewne albo zde­hu­ma­ni­zo­wać nie­przy­ja­ciela do tego stop­nia, że myśl o jego zabi­ciu staje się moż­liwa do przy­ję­cia.
Nie­mniej nauczymy się tego szybko. Czło­wiek na­dal pozo­staje gwał­tow­nym zwie­rzę­ciem. Dowio­dłem tego oso­bi­ście przed trzy­na­stu laty, popeł­nia­jąc serię okrut­nych czy­nów, które zra­niły publiczną świa­do­mość do tego stop­nia, że cały świat jed­nym gło­sem doma­gał się mojej krwi. Będziemy wal­czyć, ale nikt nie chce pierw­szy zapa­lić zapałki, ponie­waż nie wiemy, jak szybko zapło­nie paliwo. Trzy­sta lat temu ludz­kość miała tyle broni, że mogłaby zabić wszyst­kich miesz­kań­ców Ziemi po sto razy. W dzi­siej­szych cza­sach tech­no­lo­gia, która stwo­rzyła tamtą broń, jest tak prze­sta­rzała, że dzieci roz­sz­cze­piają atomy w ramach szkol­nych pro­jek­tów nauko­wych tylko dla­tego, że inte­re­sują się histo­rią. Nie mamy now­szej broni, ale nikt nie wątpi, że wystar­czy mie­siąc sta­rań, by wie­dza, która two­rzy dla nas żyw­ność albo spo­wal­nia sta­rze­nie, zro­dziła okrop­no­ści, jakich obec­nie nawet sobie nie wyobra­żamy. Jeśli prze­trwamy, nasi żyjący wśród ruin potom­ko­wie będą się chcieli dowie­dzieć, jak to się stało. Z myślą o owej docie­kli­wej potom­no­ści naka­zano mi dalej spi­sy­wać tę kro­nikę.
Robi­łem to już przed­tem. Przed tygo­dniem moi pano­wie przed­sta­wili światu napi­saną przeze mnie krótką histo­rię Dni Trans­for­ma­cji, które skoń­czyły się przed czte­rema mie­sią­cami, sta­wia­jąc nas na progu wojny. Mówią mi, że moja opo­wieść speł­niła ich nadzieje: ujaw­niła znaczną część prawdy, nie popy­cha­jąc nas dalej ku prze­pa­ści. Jako histo­ryk mam jedną nie­za­prze­czalną zaletę – wszy­scy wie­dzą, że jestem obłą­kany. Żaden sąd ani żadna rada nie zaufają mojemu świa­dec­twu, a wszy­scy czy­tel­nicy mogą sami wybie­rać, w co zechcą uwie­rzyć, i odrzu­cać to, co zbyt ich nie­po­koi, jako wytwór sza­leń­stwa. Dałem opi­nii publicz­nej tyle prawdy, ile chciała usły­szeć, ale nie wię­cej, zosta­wia­jąc komen­ta­to­rom i pro­pa­gan­dy­stom zada­nie prze­two­rze­nia roz­ma­itych opi­nii we frak­cje, a frak­cji w strony i we wro­gów.
Ta kro­nika jest inna. Pierw­szą opo­wieść napi­sa­łem po to, by moi pano­wie dzie­lili się nią i wyko­rzy­sty­wali ją w cza­sie obec­nym. Tej nie można ujaw­nić, ponie­waż opi­sane w niej sekrety na­dal pozo­stają tajem­ni­cami wojen­nymi. Wła­dze, które zle­ciły mi spi­sy­wa­nie kro­niki ich poczy­nań, tydzień po tygo­dniu, nie pozwa­lają czy­tać mojego tek­stu nawet sobie nawza­jem. Tylko ja jeden cie­szę się tym oso­bli­wym zaufa­niem wielu przy­wód­ców frak­cji, które wkrótce staną się toczą­cymi wojnę pań­stwami. Sły­szę tajemne szepty w pała­cach i budu­arach. Owe szepty wkrótce ukształ­tują armie, ale histo­ria ni­gdy się o nich nie dowie, jeśli ktoś ich nie zapi­sze. Moi pano­wie każą mi opi­sać to ludz­kie tło wojny nie dla sie­bie i nie dla ogółu, lecz po to, by rela­cja o owych cza­sach prze­trwała, a wraz z nią jakaś postać ich obrony, podob­nie jak Pla­ton w swej obro­nie prze­ka­zuje nam rela­cję o zapo­mnia­nym Sokra­te­sie. Oba­wiam się, że w tej wonie utra­cimy ich wszyst­kich: mądrego, twar­dego jak żelazo cesa­rza, patrio­tyczne Sni­per i sub­telną Madame. Już utra­ci­li­śmy naj­lep­szego z nas. Tego wła­śnie żałuję naj­bar­dziej, Czy­tel­niku. Ponie­waż nie możesz zaufać sło­wom sza­leńca, nie prze­ko­nam Cię o jedy­nym fak­cie, który pocie­sza mnie w mej żało­bie. Brid­ger ist­niał naprawdę. Po naszej Ziemi cho­dził chło­piec, który był cudem. Trzy­ma­łem go w ramio­nach. Boska Świa­tłość jego dotyku dawała życie zabaw­kom, zmie­niała placki z błota w wykwintne uczty i wskrze­szała umar­łych. Za jego pośred­nic­twem ujaw­niał się Bóg, Który Wymy­ślił Ten Wszech­świat, Bóg, który zwy­kle pozo­staje ukryty i nie­wi­dzialny. Gdy­byś tylko mógł mi uwie­rzyć. Opatrz­ność ist­nieje, Czy­tel­niku – nie­po­jęta, lecz inte­li­gentna Wola, która nie bez powodu zapro­wa­dziła nas z pier­wot­nego błota na to pole bitwy. Ten, Kto wło­żył w ludz­kość tak wiele wysiłku, nie pozwoli, by nasza histo­ria teraz się skoń­czyła. Nie, to fałsz. Nie mam pew­no­ści, czy On na­dal nas potrze­buje. Fata­li­ści, któ­rzy od dawna gło­sili, że wszystko, od ruchów skrzy­de­łek owada, aż po słowa, które czy­tasz w tej chwili, jest z góry zde­ter­mi­no­wane, napi­sane na Wiel­kim Zwoju gdzieś na górze, nie brali pod uwagę moż­li­wo­ści, że ten Zwój może mieć Adre­sata. Czy­tel­niku, ist­nieje co naj­mniej dwóch Bogów – Bóg, Który Wymy­ślił Ten Wszech­świat, i Bóg, Który Przy­był Do Nas Z Innego, rów­nie Nie­skoń­czony i rów­nie Rze­czy­wi­sty. My, ludzie, jeste­śmy lite­rami w liście, który napi­sał nasz Stwórca, by nawią­zać pierw­szy kon­takt ze swym Odpo­wied­ni­kiem, Rów­nym Mu Bogiem. Teraz, gdy ten list dotarł do celu, można go podrzeć i wyrzu­cić albo zacho­wać na pamiątkę w szu­fla­dzie zamknię­tej jak trumna. My, alfa­bet, możemy tylko modlić się, by Ich świeżo zawarta przy­jaźń na­dal potrze­bo­wała słów. W takim przy­padku prze­trwamy.

Roz­dział drugi
GOD­NOŚĆ CZŁO­WIEKA

Napi­sane 7–8 lipca roku 2454
Wyda­rze­nia z 8 kwiet­nia
Almo­loya de Juáres

– Ja, Vivien Ance­let, niniej­szym przy­się­gam na swą god­ność czło­wieka, że będę z wiarą i wigo­rem wyko­ny­wało obo­wiązki pre­zy­denta Pasieki Huma­ni­stów.
Wyobraź sobie, Czy­tel­niku, że sły­szysz te słowa, nie na miej­scu, w Buenos Aires, sto­jąc na pal­cach, by ujrzeć podium nad oce­anem głów pod­eks­cy­to­wa­nych ludzi. Widzisz Ance­leta na pry­mi­tyw­nym ekra­nie, sze­ro­kim tylko na roz­pię­tość dłoni, a wytwo­rzony przez antyczną tech­no­lo­gię obraz jest pełen pik­seli. Oglą­dasz nagra­nie, nie dzie­lisz więc tej chwili z miliar­dem współ­braci. To jedy­nie dostar­czony z opóź­nie­niem dowód na to, że świat za murami wię­zie­nia toczy się dalej bez Two­jego udziału.
– Przy­się­gam, że będę prze­strze­gało i bro­niło kon­sty­tu­cji oraz praw Pasieki – kon­ty­nu­ował Ance­let – dbało o jej inte­gral­ność i nie­za­leż­ność, wspie­rało wszystko, co jej sprzyja, oraz sprze­ci­wiało się temu, co może jej zaszko­dzić. Będę dbało o drogę do Dosko­na­ło­ści wszyst­kich Huma­ni­stów, o bez­pie­czeń­stwo ich praw i swo­bód, a także Igrzysk Olim­pij­skich oraz Ducha Olim­pij­skiego i wszyst­kich, któ­rzy pozo­stają mu wierni. W tych celach posłużę się wszel­kimi środ­kami… – W tym punk­cie nowy pre­zy­dent się zawa­hał, ponie­waż, podob­nie jak Ty, Czy­tel­niku, dopiero nie­dawno dowie­dział się, że „wszel­kie środki” w kon­sty­tu­cji Pasieki Huma­ni­stów już od dawna ozna­czały OS. – Wszel­kimi środ­kami, jakie oddaje mi do dys­po­zy­cji obecna Kon­sty­tu­cja Huma­ni­stów. Jeśli zaś gło­so­wa­nie zmieni tę kon­sty­tu­cję, będę z rów­nym wigo­rem słu­żyło jej nowej postaci. Będę sumien­nie wyko­ny­wało te obo­wiązki bez uprze­dzeń i nie będę ule­gało wpły­wom oso­bi­stych więzi, aktu­al­nych bądź daw­nych, które łączą mnie z innymi Pasie­kami, gru­pami naro­do­wymi, zespo­łami eks­per­tów albo innymi insty­tu­cjami. Co wię­cej, przy­się­gam, że pozo­stanę wierne zasa­dom oraz refor­mom Tho­masa Car­lyle’a, a także będę prze­strze­gało Kom­pro­misu Car­lyle’a oraz wszyst­kich innych trak­ta­tów, które służą dobro­by­towi Huma­ni­stów. Przy­się­gam, że nie wyja­wię zwią­za­nej z moim urzę­dem wie­dzy, która musi… musi pozo­stać tajem­nicą. – Zająk­nął się tylko leciutko. – Gdy­bym kie­dyś zła­mało tę przy­sięgę albo zawio­dło zaufa­nie człon­ków w jaki­kol­wiek inny spo­sób, pod­dam się karze zgod­nej z pra­wem Pasieki. To moja szczera przy­sięga.
– Pra­gnę też dodać… – pod­jął Vivien po chwili prze­rwy. Jego głos nabrał bar­dziej ludz­kiego brzmie­nia. Mówił od sie­bie, a nie recy­to­wał przy­go­to­wany tekst. – Do tej ofi­cjal­nej przy­sięgi oso­bi­ste zapew­nie­nie skie­ro­wane do moich nowych braci, Huma­ni­stów. Obie­cuję, że pozy­cje, które dotąd zaj­mo­wa­łom, oraz wią­żące się z nimi zobo­wią­za­nia nie wpłyną na to, jak będę pia­sto­wało urząd, który mi powie­rzy­li­ście. Nie jestem już Bez­pa­sie­ko­wym. Nie jestem już cen­zo­rem. Nie jestem roma­no­vań­skim urzęd­ni­kiem. Szcze­rze poprzy­się­głom, że inte­resy Huma­ni­stów będą miały dla mnie pierw­szeń­stwo, nawet przed Kom­pro­mi­sem Car­lyle’a oraz inte­re­sami Uni­wer­sal­nego Wol­nego Soju­szu, gdyby oka­zało się to konieczne. Nie jestem też Ano­ni­mem. Od tej chwili moje komen­ta­rze zawsze będą słu­żyły inte­re­som Pasieki, do któ­rej się przy­łą­czy­łom Jestem Huma­ni­stą i mówię jak Huma­ni­sta, choć jesz­cze nie po hisz­pań­sku – dodał z lek­kim zaże­no­wa­niem. – Prze­pra­szam was za to, ale myślę, że będzie lepiej, jeśli moje słowa zro­zu­mie cały świat, a nie tylko człon­ko­wie Pasieki. Mamy teraz nowego cen­zora oraz nowego Ano­nima i obaj zasłu­gują na te pozy­cje. Jestem prze­ko­nane, że speł­nią swe obo­wiązki rów­nie dobrze, jak mogło­bym je speł­nić ja czy kto­kol­wiek inny. Mam nadzieję, że wy rów­nież im zaufa­cie, tak samo jak ufa­li­ście mnie, nim zosta­łom zmu­szone porzu­cić tamte urzędy, by objąć nowy.
Ekran pociem­niał. W moich oczach wez­brały łzy, ale dzięki wpra­wie nie pozwo­li­łem im wypły­nąć. Jeśli na tym świe­cie był choć jeden czło­wiek, który zasłu­gi­wał na to, by zoba­czyć tę przy­sięgę na żywo, by być obec­nym, gdy jego przy­sięga wier­no­ści prze­cho­dziła na nowego wodza naczel­nego, tym czło­wiekiem był Ockham Saneer. Musiał jed­nak oglą­dać to tutaj, dzie­więt­na­ście godzin po inau­gu­ra­cji. Nie mógł nawet wstać, by wysłu­chać tych słów, bo okowy i wię­zienne zwy­czaje przy­ku­wały go do krze­sła. Nie miał też swo­ich butów, tylko wię­zienny uni­form. Luźny, gra­na­towo-poma­rań­czowy strój wyglą­dał wesoło, wręcz bła­zeń­sko – jakby dziecko nie­udol­nie pró­bo­wało zapa­ko­wać uro­dzi­nowy pre­zent. Ockham nie ronił łez nad swoją sytu­acją, ale zauwa­ży­łem, że się wzdry­gnął, a jego poli­czek poru­szył się w nagłym tiku – jedy­nej oznace żalu na jego sil­nej, wyku­tej z brązu indyj­skiej twa­rzy. Jej widok zawsze przy­po­mina mi, który lud, jako jedyny pośród goto­wych do wojny tłu­mów sta­ro­żyt­no­ści, zdo­łał powstrzy­mać Alek­san­dra.
– Odda­nie wszyst­kich gło­sów zajęło cztery godziny i sie­dem­na­ście minut.
Przy­naj­mniej te słowa Ockham usły­szał na żywo. Wypo­wie­dział je po hisz­pań­sku – cie­pło, choć nie­zbyt popraw­nie – pre­zy­dent Ance­let, sie­dzący naprze­ciwko niego w ste­ryl­nym pokoju prze­słu­chań.
Ockham uśmiech­nął się, sły­sząc, jak szybko miliard człon­ków jego Pasieki wypeł­niło swój demo­kra­tyczny obo­wią­zek.
– ¿Chce­cie zoba­czyć, jak inte­rimo wice­pre­zy­dent Sawyer Don­gala składa cérémonia? – zapy­tał Ance­let. Jego dobro­duszny, dzie­cinny hisz­pań­ski był usiany fran­cu­skimi i angiel­skimi sło­wami. – Po mnie naj­wię­cej gło­sów otrzy­mali Sni­per, byłe pre­zy­dent Gany­mede, wy, wasze éspoux Lesley, J.E.D.D. Mason i Sawyer Don­gala. Dla­tego Don­gala zgo­dziło się peł­nić obo­wiązki wice­pre­zy­denta, zanim usta­limy, czy któ­re­kol­wiek z pozo­sta­łych może peł­nić tę funk­cję w obec­nych cir­con­stan­ces. W dru­gim, pil­nym gło­so­wa­niu zatwier­dzono Don­galę.
Głos Ockhama zała­mał się nagle. Jego gar­dło odmó­wiło posłu­szeń­stwa po dzie­się­ciu dniach ostroż­no­ści, pod­czas któ­rych wypo­wia­dał tylko nie­wiele mówiące mono­sy­laby oraz słowa „do toa­lety”.
– Przy… grhhh… przyj­muję do wia­do­mo­ści fakt, że zgod­nie z pra­wem wybrano was na pre­zy­denta Pasieki Huma­ni­stów i że macie teraz upraw­nie­nia zada­wa­nia pytań i wyda­wa­nia roz­ka­zów, jakie daje wam ten urząd.
Cie­pły uśmiech nowego pre­zy­denta natych­miast prze­szedł w sku­pioną minę. Ance­let był gotowy do dzia­ła­nia.
– ¿Od kogo Sni­per otrzy­mało roz­kaz ataku con­tre J.E.D.D. Maso­nowi? – zapy­tał ostro i szybko, jak czło­wiek ani przez chwilę nie­wąt­piący, że Ockham, który nie prze­rwał mil­cze­nia w obli­czu wszel­kich gróźb i obiet­nic dozwo­lo­nych dla przed­sta­wi­cieli prawa, prze­rwie je dla niego. – ¿Jakie inne osoby o tym wie­działy?
– Możemy mówić po angiel­sku, jeśli tak będzie dla was łatwiej, członku pre­zy­den­cie – zapro­po­no­wał łagod­nym tonem Ockham, zmie­nia­jąc język. – O ile mi wia­domo, Oji… jiro nie powie­działo o tym nikomu. Dzia­łało na wła­sną rękę. – Zająk­nął się przy rzadko wypo­wia­da­nym pierw­szym imie­niu Sni­pera. – Basz nie miał już wtedy kon­taktu z pre­zy­den­tem Gany­mede’em. Nawet Lesley i ja nic nie wie­dzie­li­śmy o pla­nach Ojiro.
Ance­let ski­nął głową na znak podzię­ko­wa­nia za języ­kową uprzej­mość Ockhama.
– Zatem Sni­per dzia­łało samo. – Jego ramiona roz­luź­niły się nieco. – Opo­wiedz­cie mi o OS.
– Ofi­cjal­nie czy poza pro­to­ko­łem, członku pre­zy­den­cie?
– Na razie poza. Wkrótce będziemy musieli wydać publiczne oświad­cze­nie, ale naj­pierw samo muszę wszystko zro­zu­mieć.
Ta odpo­wiedź zado­wo­liła Ockhama, jeśli dobrze odczy­ta­łem jego reak­cję.
– Dla­czego Mycroft tu jest? – zapy­tał.
Ance­let spoj­rzał na mnie, podą­ża­jąc za przy­kła­dem Ockhama. Sie­dzia­łem na meta­lo­wej ławce w kącie, opla­ta­jąc rękoma kolana, i sta­ra­łem się igno­ro­wać wię­zienne widma, szar­piące pazu­rami moje koń­czyny oraz barki. Nie potra­fię Ci powie­dzieć, czy te widma były duchami zmar­łych więź­niów, czy po pro­stu ema­na­cją zazdro­snych ścian, wyczu­wa­ją­cych we mnie kolej­nego zbrod­nia­rza, któ­rego powinny tu zatrzy­mać. Sta­ram się prze­ko­nać samego sie­bie, że nie ma żad­nych wię­zien­nych widm. To nawet nie było praw­dziwe wię­zie­nie, po pro­stu tym­cza­sowy areszt dla tych, któ­rzy cze­kali na pro­ces. Nikt ni­gdy nie sie­dział tu wystar­cza­jąco długo, by pozo­sta­wić po sobie zgorzk­nia­łego ducha. Nie­mniej – podob­nie jak w każ­dym wię­zie­niu, któ­rego progi kie­dy­kol­wiek prze­kro­czy­łem – widzia­łem te widma, sły­sza­łem je i czu­łem dotyk ich witek, rów­nie realny jak dotyk ubra­nia na mojej skó­rze.
– Nie wolno mi ni­gdzie cho­dzić bez ochro­nia­rza – odparł nowy pre­zy­dent. – Uzna­łom, że będzie­cie woleli kogoś, kogo obaj znamy i komu ufamy.
Ockham zmarsz­czył brwi.
– Czy to jedyny powód?
– Nie. Może­cie nie zda­wać sobie z tego sprawy, ale pole­ga­łom na Mycrof­cie już od dłuż­szego czasu, nie tylko jako cen­zor, lecz rów­nież pod­czas spra­wo­wa­nia mojego… taj­nego urzędu. Mycroft jest moim asy­sten­tem, doradcą i uczniem. Moim następcą.
– Nowym Ano­ni­mem? Nie wie­dzia­łom o tym. – W spoj­rze­niu Ockhama nie dało się dostrzec zasko­cze­nia, a tylko ana­lizę nowego faktu, wolną od wszel­kich komen­ta­rzy. – Ze względu na pre­fe­ren­cje gło­su­ją­cych urząd Ano­nima czę­sto wią­zał się z pozy­cją naszego wice­pre­zy­denta, ale to nie jest huma­ni­styczny urząd, a Mycroft nie jest Huma­ni­stą. Jak uspra­wie­dli­wia­cie wta­jem­ni­cze­nie nowego Ano­nima w sekrety OS, bio­rąc pod uwagę wasze zapew­nie­nie, że zerwa­li­ście wszel­kie więzi z poprzed­nio pia­sto­wa­nymi urzę­dami?
Ance­let zmarsz­czył brwi.
– Jak rozu­miem, Mycroft wie­działo o waszej pracy i docho­wy­wało tajem­nicy już od wielu lat. Te infor­ma­cje nie są dla niego nowe.
– Mycroft nie znało szcze­gó­łów – sprze­ci­wił się Ockham. – Po pro­stu wie­działo, że jeste­śmy zabój­cami. W prze­szło­ści zapew­nia­li­śmy jego mil­cze­nie za pomocą dwóch gróźb. Gro­zi­li­śmy, że ujaw­nimy fakt, iż Mycroft jest usłu­gow­cem, a także unie­moż­li­wimy mu kon­takty z Thisbe. Mycroft i Thisbe są kochan­kami – dodał. – Ale obec­nie wszy­scy już wie­dzą o tym pierw­szym, a zakła­dam, że Thisbe albo sie­dzi w wię­zie­niu, albo zagi­nęła, więc druga groźba rów­nież utra­ciła zna­cze­nie.
– W rze­czy­wi­sto­ści Thisbe i ja ni­gdy nie byli­śmy kochan­kami, członku Ockham – poin­for­mo­wa­łem go cicho po hisz­pań­sku. Wię­zienne widma zasy­czały, sły­sząc mój głos. – Nie­mniej może­cie mi zaufać w tej spra­wie. Ten, Któ­rego Auto­ry­tet prze­wyż­sza dla mnie wszyst­kie pozo­stałe, roz­ka­zał mi, bym nie zdra­dziło Nikomu, nawet Jemu, niczego, o czym się tutaj dowiem, bez pozwo­le­nia zarówno waszego, jak i pre­zy­denta Ance­leta. Może­cie nie wie­dzieć, o jakim Auto­ry­te­cie mówię, ale sądzę, że rozu­mie­cie, iż obaj jeste­śmy abso­lut­nie posłuszni tym, któ­rym posta­no­wi­li­śmy słu­żyć.
– J.E.D.D. Mason? – domy­ślił się natych­miast Ockham.
Wyczy­ta­łem z jego twa­rzy, że wyraz mojej mnie zdra­dził. Fakt, że jestem wier­nym sługą J.E.D.D. Masona, nie był jesz­cze wów­czas powszech­nie znany. Spo­dzie­wa­łem się, że Thisbe zachowa tę infor­ma­cję dla sie­bie, by stała się ona kolejną tajem­nicą, czy­niącą jej księgę zaklęć jesz­cze bar­dziej nie­bez­pieczną. Naj­wy­raź­niej jed­nak tego nie zro­biła.
– Mycroft spi­suje histo­rię minio­nego tygo­dnia – wsta­wił się za mną Ance­let. – Na roz­kaz J.E.D.D. Masona. Ta książka ma zre­la­cjo­no­wać wyda­rze­nia tak bez­stron­nie, jak to tylko moż­liwe, i zawie­rać tyle prawdy, ile tylko Mycroft zdoła usta­lić. Żadna osoba poza nim samym nie będzie miała dostępu do tre­ści wywia­dów oraz zebra­nych mate­ria­łów, a wszy­scy w niej wymie­nieni, w tym rów­nież wy, będą mieli równe prawo weta w sto­sunku do każ­dej linijki tek­stu. Obie­cuję, że nie zatwier­dzę publi­ka­cji, dopóki mi nie powie­cie, że jeste­ście usa­tys­fak­cjo­no­wani.
– Histo­ria. – Ockham prze­cią­gnął się na swoim krze­śle, zasta­na­wia­jąc się nad impli­ka­cjami. – A po co?
– J.E.D.D. Mason lubi prawdę – odpo­wie­dzie­li­śmy chó­rem ja i Ance­let.
Nowy pre­zy­dent par­sk­nął śmie­chem. Dredy opa­dły mu na ramiona niczym wierz­bowe witki koły­sane wia­trem. Ucie­szy­łem się, że na­dal potrafi się śmiać.
– O to wła­śnie mu cho­dziło – wyja­śnił. – J.E.D.D. Mason pra­gnie, by rasa ludzka poznała prawdę. Więk­szość pozo­sta­łych, w tym rów­nież ja, wola­łaby, żeby opi­nia publiczna otrzy­mała jakąś kon­tro­lo­waną wer­sję prawdy, ponie­waż, jak z pew­no­ścią zda­je­cie sobie sprawę, będzie się roz­po­wszech­niało mnó­stwo kłamstw, naj­czę­ściej skie­ro­wa­nych prze­ciwko nam. Będziemy musieli coś im prze­ciw­sta­wić. Jeśli woli­cie, Ockha­mie, ode­ślę Mycro­fta i wezwę huma­ni­stycz­nego straż­nika, ale wtedy wy, ja albo my obaj będziemy musieli powtó­rzyć póź­niej Mycro­ftowi te same infor­ma­cje, a ponie­waż nie mam doświad­cze­nia ze straż­nikami z naszej Pasieki, nie znam na razie żad­nego, któ­remu ufa­ło­bym tak, jak Mycro­ftowi… – prze­rwał na chwilę – …albo wam.
– Pro­spero.
To imię zabrzmiało w jego ustach zupeł­nie mar­two.
– Słu­cham?
– Pro­spero. To moje imię. Dru­gie imię. Nie jestem już OS, więc nie powin­ni­ście zwać mnie Ockha­mem.
Te słowa spra­wiały mu ból. Czu­łem się, jak­bym słu­chał oba­lo­nego króla, mówią­cego, że nie przy­słu­guje mu już tytuł „Jego Kró­lew­skiej Mości”.
Pro­spero Saneer zamknął na moment oczy, by nara­dzić się z ciem­no­ścią, nim zła­mie pie­częć na tajem­ni­cach, któ­rych strzegł od chwili, gdy stał się wystar­cza­jąco doro­sły, by wie­dzieć, co zna­czy słowo „tajem­nica”.
– OS jest orga­nem, który podej­muje dzia­ła­nie, gdy inte­resy Pasieki Huma­ni­stów wyma­gają ode­bra­nia komuś życia – zaczął. – Jego sta­tut, który mogę wyre­cy­to­wać dla was z pamięci, jeśli sobie życzy­cie, zaleca, choć ofi­cjal­nie nie naka­zuje, wybór celów, któ­rych zwią­zek z inte­re­sami Huma­ni­stów jest na tyle nie­ja­sny, że żadne metody docho­dze­nia nie powinny umoż­li­wić usta­le­nia naszych moty­wów. Podob­nie śmierć powinna, jeśli to tylko moż­liwe, być zadana w tak sub­telny spo­sób, że ofi­cjalne organy nie będą podej­rze­wały udziału osób trze­cich. Pod­sta­wo­wym środ­kiem uży­wa­nym przez nas do wyboru i likwi­da­cji celów zawsze był Sze­ścio­pa­sie­kowy Sys­tem Trans­portu oraz jego kom­pu­tery, ale w razie potrzeby posłu­gu­jemy się też innymi meto­dami. Dzie­dzicz­nemu baszowi Saneer-Weeks­bo­oth powie­rzono zarówno Sieć Trans­portu, jak i wyko­ny­wa­nie zabójstw. Jeste­śmy OS, choć tej nazwy używa się rów­nież na okre­śle­nie osoby kie­ru­ją­cej całym sys­te­mem. Jako Ockham Saneer byłom Dwu­na­stym OS, a teraz Ojiro Sni­per jest trzy­na­stym.
– Organ, który podej­muje dzia­ła­nie… – powtó­rzył Ance­let. Gdy obra­cał te słowa w umy­śle, w jego samo­gło­skach poja­wił się cień fran­cu­skiego akcentu. – Cie­kawe sfor­mu­ło­wa­nie. Kto wybiera cele?
– Wy, członku pre­zy­den­cie. A przy­naj­mniej wy robi­li­by­ście to w prost­szych cza­sach.
Nowy pre­zy­dent zmarsz­czył czarne brwi.
– A kto to robił przede mną?
– Sta­tut OS pre­cy­zuje, któ­rzy urzęd­nicy pasie­kowi mogą o nas wie­dzieć i wyda­wać nam roz­kazy, zależ­nie od tego, jaką postać przy­bie­rze rząd Huma­ni­stów po wybo­rach. Jeśli w Par­la­men­cie jest więk­szość wystar­cza­jąca do wyboru prze­wod­ni­czą­cego, tylko on wie i wydaje roz­kazy, ale może też poin­for­mo­wać wiceprze­wod­ni­czą­cego, jeśli uzna to za sto­sowne. Gdy wła­dza jest podzie­lona w ramach Trium­wi­ratu, Rady, Komi­sji, Kon­gresu albo Par­la­mentu, ist­nieją spe­cjalne pro­to­koły prze­wi­dziane dla każ­dej z tych ewen­tu­al­no­ści. Z reguły tajem­nicę powie­rza się nie­wiel­kiej licz­bie osób, od dwóch do czte­rech, które kon­tro­lują naj­więk­sze bloki w Par­la­men­cie.
– Zatem Gany­mede.
– Tak, ostat­nio roz­ka­zy­wało nam byłe pre­zy­dent Gany­mede. – Pro­spero zmarsz­czył brwi. – Nie pró­buję się wykrę­cić, członku pre­zy­den­cie, ale to dla mnie skom­pli­ko­wana sprawa. Oso­bi­ście uznaję was za pre­zy­denta i pra­gnę dać wam wszystko, czego potrze­bu­je­cie, ale to prze­wod­ni­czący OS powi­nien wam mówić te rze­czy, nie jego pod­ko­mendny albo były czło­nek. Czasy uspra­wie­dli­wiają zawie­sze­nie tej zasady, ale muszę się zasta­na­wiać nad tym, co powie­dzia­łoby na moim miej­scu Ojiro.
– Sni­per. – Ance­let zaczerp­nął głę­boko tchu. – Gdy­bym je teraz wezwało…
– Ojiro – popra­wił go Pro­spero. – Ono jest teraz OS.
– W porządku, Ojiro. Jak myśli­cie, czy gdy­bym je teraz wezwało i roz­ka­zało mu, hmm, coś zro­bić, to czy posłu­cha­łoby mnie?
– Myślę, że bar­dzo sta­ran­nie roz­wa­ży­łoby wasze roz­kazy, nim cokol­wiek by zro­biło.
Ance­let przez chwilę się zasta­na­wiał.
– Dla­czego jeste­ście tutaj, pod­czas gdy Ojiro z więk­szą czę­ścią OS prze­szło do pod­zie­mia?
– OS nie prze­szło do pod­zie­mia. Pozo­staje orga­nem, który działa na rzecz Pasieki Huma­ni­stów, gdy jej inte­re­som naj­le­piej służy odbie­ra­nie ludziom życia. Wy jeste­ście orga­nem, który działa na jej rzecz w spra­wach powią­za­nych z rzą­dem i z Roma­novą. Czy przy­szło wam na myśl, członku pre­zy­den­cie, że osią­gnię­cie waszego celu poko­jo­wymi środ­kami może nie być moż­liwe?
– Jakiego celu?
– Oca­le­nia Pasieki. Macie nadzieję uspo­koić pozo­stałe Pasieki i zgo­dzić się na ustęp­stwa konieczne, by prze­stały się doma­gać roz­wią­za­nia Huma­ni­stów.
– Roz­wa­ża­łom moż­li­wość, że się nie zgo­dzą. Według moich obli­czeń da się tego unik­nąć.
Nie­malże widzia­łem liczby poru­sza­jące się za oczami byłego cen­zora.
Pro­spero rów­nież.
– A co z moż­li­wo­ścią, że zażą­dają tak wielu zmian, że Pasieka utraci swoją toż­sa­mość? Albo że prze­moc eks­plo­duje, zanim skoń­czy­cie? Albo że pad­nie­cie ofiarą zama­chu? Wyjąt­kowe czasy wyma­gają wyjąt­ko­wych środ­ków. Jeśli uzna­cie, że potrze­bu­je­cie tych środ­ków, jeśli skon­tak­tu­je­cie się z Ojiro i wyda­cie mu roz­kazy, nie­mal na pewno was posłu­cha. Jeśli zaś będzie­cie uni­kać tych środ­ków, a wasze metody zawiodą, OS podej­mie nie­zbędne kroki na wła­sną rękę. Jest jed­nym orga­nem Pasieki, a pre­zy­dent jest dru­gim. Nie uwa­żaj­cie się za głowę albo za serce.
Cie­ka­wość przy­wo­łała uśmiech na twarz Ance­leta.
– A gdzie, waszym zda­niem, są głowa i serce? – zapy­tał pre­zy­dent.
– Głowa to gło­su­jący człon­ko­wie – odpo­wie­dział natych­miast Pro­spero. – A serce to Komi­tet Olim­pij­ski.
– Zatem dopóki ludzie i Duch Olim­pij­ski żyją, litera prawa może się bujać? – Ance­let zachi­cho­tał. Spra­wiał wra­że­nie, że śmieje się głów­nie z samego sie­bie. – Nie żar­tuję z was. Macie rację. Mogę prze­grać. Wojna może być nie­unik­niona, zgod­nie z oba­wami Mycro­fta. Cie­szę się, że Pasieka ma drugą siłę, nie­za­leżną ode mnie, która może jej bro­nić. Rozu­miem też, dla­czego jeste­ście ostrożni. Macie wszel­kie powody, by wąt­pić w moją przy­dat­ność do tego urzędu, moją lojal­ność wobec Pasieki, a nawet w uczci­wość wybo­rów prze­pro­wa­dzo­nych w takich warun­kach. Ze swej strony mogę powie­dzieć tylko tyle, że wam ufam, Ockha­mie… Pro­spero – popra­wił się pośpiesz­nie. – Ufam wam bez zastrze­żeń, ale w tej chwili moje zaufa­nie ma czy­sto inte­lek­tu­alny cha­rak­ter. Opiera się na tym, jak Mycroft opi­sy­wało was i wasze dawne uczynki. By dojść do oso­bi­stego zaufa­nia, potrzeba będzie czasu i wza­jem­nych kon­tak­tów.
Pro­spero uspo­koił się, choć tylko odro­binę. Widziało się to w pozy­cji jego ramion i krę­go­słupa. Ze świeżo zasia­nego ziarna opty­mi­zmu wyrósł pierw­szy, deli­katny listek.
– Byłe pre­zy­dent Gany­mede miało wyłączne prawo wyda­wa­nia roz­ka­zów OS, ale przed każ­dym ata­kiem kon­sul­to­wało się z dyrek­to­rem naczel­nym Hotaką Andō Mit­su­bi­shim oraz pre­mie­rem Casi­mi­rem Per­rym.
– Dla­czego?
– Od samego początku, na pod­sta­wie kon­wen­cji, a nie prawa, dyrek­tor naczelny Pasieki Mit­su­bi­shi było infor­mo­wane o poczy­na­niach OS przez przed­sta­wi­ciela Huma­ni­stów wyda­ją­cego roz­kazy tej insty­tu­cji. Co wię­cej, OS słu­żyło rów­nież inte­re­som Mit­su­bi­shian.
– Dla­czego?
Tym razem to Pro­spero zmarsz­czył czarne brwi.
– Być może dla­tego, że per­so­nel cen­trum, które stwo­rzyło Sieć Trans­portu, skła­dał się czę­ściowo z Mit­su­bi­shian. Albo dla­tego, że pierwsi współ­dy­rek­to­rzy tego cen­trum, Orion Saneer i Tung­sten Weeks­bo­oth, uwa­żali, że korzyst­nie będzie zawrzeć dłu­go­trwały sojusz z Pasieką Mit­su­bi­shi. A może dla­tego, że w cza­sach, gdy two­rzono sys­tem, pre­zy­dent Olim­pij­czy­ków Ade­line Dembélé chciało włą­czyć do niego Mit­su­bi­shian z jakichś powo­dów zapo­mnia­nych przez histo­rię. OS celowo pro­wa­dzi bar­dzo nie­wiele zapi­sków, więc wiele szcze­gó­łów zagi­nęło.
Zasta­na­wiam się, jak czuje się ktoś, kto dźwiga grze­chy nie ojca, lecz nie­malże zapo­mnia­nego pół­ro­dzica. Przed zało­że­niem two­jej dyna­stii szla­chetny król, jakiś twój pra­dzia­dek od strony matki, ze sta­now­czo zbyt wie­loma „pra” doda­nymi z przodu, był mor­dercą. Nim twoi przod­ko­wie zdo­byli małą for­tunę, z któ­rej ty uczy­ni­łeś wielką, kupili sobie bilet do Nowego Świata, ogra­bia­jąc trupy. Przed pre­zy­den­tem Huma­ni­stów był pre­zy­dent Olim­pij­czy­ków, któ­rego następcy połą­czyli się z Wiel­kim Nie­ustan­nym Przy­ję­ciem, żeby stwo­rzyć Pasiekę Huma­ni­stów, i to pre­zy­dent Olim­pij­czy­ków ścią­gnął na oba wasze domy klą­twę OS.
– Czy wła­śnie dla­tego, gdy basz w każ­dym poko­le­niu przyj­muje nowych człon­ków, zawsze wywo­dzą się oni z mit­su­bi­shiań­skich baszów?
– Taka jest zasada – potwier­dził Pro­spero. – Mał­żon­ków i współ­ba­szow­ców wywo­dzą­cych się z zewnątrz musi zaak­cep­to­wać prze­wod­ni­czący i muszą oni wywo­dzić się z Pasieki Huma­ni­stów albo Mit­su­bi­shi, ewen­tu­al­nie Euro­pej­czy­ków, ale to wymaga spe­cjal­nych pozwo­leń oraz spraw­dze­nia.
Ance­let ski­nął głową.
– W jaki spo­sób wcią­gnięto w to Europę?
– To było w roku dwa tysiące trzy­sta trzy­dzie­stym trze­cim. Mam wra­że­nie, że była to kon­ce­sja przy­znana Euro­pej­czy­kom w zamian za to, że Unia Euro­pej­ska nie zaka­zała naby­wa­nia ziemi nale­żą­cej do Euro­pej­czy­ków nie-Euro­pej­czy­kom, podob­nie jak Pasieka Mit­su­bi­shi zaka­zuje jej sprze­daży nie-Mit­su­bi­shianom. Wtedy… czy jest z tym jakiś pro­blem?
Gdy Ance­let usły­szał wzmiankę o sprze­daży ziemi, wzdry­gnął się, jakby ugryzł go giez. Zauwa­ży­łem, że się­gnął odru­chowo do kon­soli, którą miałby pod ręką, gdy­by­śmy prze­by­wali w mrocz­nym azylu o ścia­nach peł­nych ekra­nów, jakim było Biuro Cen­zora w Roma­no­vie. Tam wła­śnie on, ja, Jung Su-Hyeon, który nie był jesz­cze cen­zo­rem, oraz Toshi Mit­su­bi­shi, która jesz­cze nie dopu­ściła się zdrady, raz po raz spraw­dza­li­śmy wszyst­kie liczby doty­czące sprze­daży ziemi, aż do roku 2330, gdzie nasze rów­na­nia o węchu czul­szym niż węch świń szu­ka­ją­cych tru­fli wyczuły węzły napię­cia, prze­rzuty kon­flik­tów wywo­ła­nych przez Połą­cze­nie Pasieki Gor­dian z Pasieką Auxi­lio. Jed­nakże te liczby i ten azyl nale­żały teraz do Su-Hyeona, nie do Ance­leta. To okrutne, gdy żyjący mistrz musi prze­ka­zać swe instru­menty jed­nemu z uczniów, mimo że żaden z nich dotąd go nie prze­ści­gnął.
– Czy jest z tym jakiś pro­blem? – powtó­rzył Pro­spero.
– Tak, ale nie jest nowy – odparł Ance­let ze szcze­ro­ścią, która mnie zasko­czyła. – Ja i moi współ­pra­cow­nicy… – jego wargi zadrżały, gdy powró­ciło wciąż nowe wspo­mnie­nie zakrwa­wio­nych zwłok Kohaku Mar­diego – …już od dawna spo­dzie­wa­li­śmy się, że poli­tyka zagar­nia­nia ziemi przez Mit­su­bi­shi dopro­wa­dzi do kry­zysu eko­no­micz­nego. A może nawet nie tylko eko­no­micz­nego. To cie­kawe… zoba­czyć, jak dawno inni prze­wi­dy­wali to samo nie­bez­pie­czeń­stwo.
Pro­spero przyj­rzał się z uwagą swemu nowemu dowódcy. Po latach obco­wa­nia ze złotą fasadą Gany­mede’a nie był przy­zwy­cza­jony do szcze­ro­ści.
– Naj­waż­niej­szym celem OS – zaczął z namy­słem – jest zapo­bie­ga­nie wiel­kim kon­flik­tom, takim jak obecny. Oso­bi­ście ni­gdy nie zaj­mo­wa­łem się wybo­rem celów ani śle­dze­niem tren­dów, ale opie­ra­jąc się na tym, co usły­sza­łem od Eureki, jestem prze­ko­nany, że sta­ra­li­śmy się powstrzy­mać ten kry­zys już od dość dawna.
Ance­let ski­nął głową.
– To prawda. Widzia­łom liczby. To prawda. Dobrze się spi­sa­li­ście.
– Dzię­kuję, członku pre­zy­den­cie.
Przez chwilę zasta­na­wia­łem się, czy Pro­spero w pełni rozu­mie wagę tego kom­ple­mentu, wypo­wie­dzia­nego przez jedy­nego czło­wieka, który potra­fił doj­rzeć fale wywo­łane przez wyda­rze­nia z prze­szło­ści być może nawet lepiej niż skon­fi­gu­ro­wani. Nie­ważne. Pochwa­lił go jego pre­zy­dent. Radość włócz­nika, który otrzy­mał pochwałę z ust Ateny, nie zależy od tego, czy ten włócz­nik w pełni rozu­mie bie­głość, z jaką bogini posłu­guje się pewną metodą.
– Nie twier­dzę, że popie­ram wasz sys­tem – cią­gnął Ance­let – ale zro­bi­li­ście za jego pomocą wiele dobrego. Naprawdę bar­dzo wiele. A jeśli cho­dzi o ten sta­tut OS, swoją drogą, będę musiało go prze­czy­tać, czy wspo­mina się w nim o soju­szach z Europą i Mit­su­bi­shi?
– Nie. – Pro­spero potrzą­snął głową, aż jego okowy zadźwię­czały. – Nie ma żad­nych fizycz­nych zapi­sków doty­czą­cych poro­zu­mie­nia z Euro­pej­czy­kami ani z Mit­su­bi­shi.
– Nawet suge­stii? – Ance­let zaczął zada­wać pyta­nie, nim jesz­cze ostat­nia sylaba wypły­nęła z ust Pro­spera. – A co z zasadą zabra­nia­jącą zabi­ja­nia człon­ków Unii Euro­pej­skiej i Pasieki Mit­su­bi­shi. Czy kie­dy­kol­wiek ją zapi­sano?
– Nie. To było ustne poro­zu­mie­nie zawarte przez poprzed­nich pre­zy­den­tów. Jeśli posta­no­wi­cie uży­wać OS, będzie­cie musieli zde­cy­do­wać, czy chce­cie kon­ty­nu­ować tę poli­tykę.
– A co z Uto­pia­nami? – wtrą­ci­łem gło­sem prze­ni­kli­wym z wysiłku, z jakim sta­ra­łem się uwol­nić od łasko­czą­cych widm. – Czy zasadę zaka­zu­jącą zabi­ja­nia Uto­pian przy­ję­li­ście pod czy­imś naci­skiem?
Wię­zień nie odpo­wia­dał, dopóki jego pre­zy­dent nie ski­nął głową.
– Zabi­ja­nia Uto­pian zabra­niał prze­pis mówiący, że nie wolno wybie­rać celów, któ­rych eli­mi­na­cja dopro­wa­dzi­łaby do śledz­twa mogą­cego nas zde­ma­sko­wać. – Uniósł skute nad­garstki, by świa­tło padło na lśniący żel Can­nera. – Wie­cie dla­czego.
Pre­zy­dent Ance­let sie­dział bez ruchu, pogrą­żony w mil­cze­niu. Jego wzrok nie kie­ro­wał się na ściany wię­zie­nia, lecz ku kró­le­stwu myśli.
– W takim razie z praw­nego punktu widze­nia OS popeł­niło wszyst­kie swe zabój­stwa na bez­po­średni roz­kaz rządu Huma­ni­stów. Żadna inna osoba ni­gdy nie pod­jęła takiej decy­zji. Zga­dza się?
– Pra­wie, członku pre­zy­den­cie.
– Pra­wie?
Pro­spero Saneer zaczerp­nął tchu.
– Jako OS posia­dam upraw­nie­nia do wyko­rzy­sta­nia dostęp­nych mi środ­ków celem zapo­bie­że­nia nad­uży­ciom tych środ­ków przez kogoś innego. Innymi słowy mia­łom obo­wią­zek ska­zać na śmierć każ­dego, czy to członka OS, czy kogoś z zewnątrz, kto spró­buje nad­użyć środ­ków, któ­rych uży­wamy do zabi­ja­nia, ukraść je bądź zasto­so­wać nie­zgod­nie z prze­zna­cze­niem.
– I sko­rzy­sta­li­ście z tych upraw­nień?
– Zabi­li­śmy swych baszro­dzi­ców. – Pro­spero prze­rwał, ale spoj­rze­nie pre­zy­denta żądało dal­szych wyja­śnień. – Pięć lat temu. Moją matkę Osten Saneer, jede­na­stego OS; mojego ojca; a także Sni­pe­rów, Type­rów i Weeks­bo­othów, któ­rzy, zamiast wyko­ny­wać pole­ce­nia rządu, pla­no­wali sami wybie­rać cele, kie­ru­jąc się wła­snym wyobra­że­niem na temat tego, co byłoby naj­lep­sze dla Huma­ni­stów. My, młod­sze poko­le­nie, zaaran­żo­wa­li­śmy zato­nię­cie tra­twy. Cato wszystko zapla­no­wało, a ja, Ojiro, Thisbe i Lesley wyko­na­li­śmy wła­ściwą robotę, ale wszy­scy się na to zgo­dzi­li­śmy i wszy­scy bra­li­śmy w tym udział. – Zmarsz­czył brwi na widok cie­nia lito­ści, który poja­wił się na twa­rzy Ance­leta. – Pla­no­wali zdradę, członku pre­zy­den­cie. Byłe pre­zy­dent Gany­mede pochwa­liło naszą decy­zję, gdy mu o tym opo­wie­dzia­łom.
Cóż za abso­lutny spo­kój. Coś w moim wnę­trzu, jakaś dawna część mojej oso­bo­wo­ści zazdro­ściła mu. Zazdro­ściła, Czy­tel­niku. No wiesz, nie udało mi się popeł­nić ojco­bój­stwa. Ani mat­ko­bój­stwa. Dopu­ści­łem się wielu baszro­bójstw, mor­du­jąc kolejno człon­ków przy­bra­nej rodziny, ale opatrz­ność zabrała moich bio­lo­gicz­nych rodzi­ców, nim zdą­ży­łem popeł­nić ten jeden czyn tak strasz­liwy, że moi przod­ko­wie uwa­żali go za dowód świad­czący, że wszech­świat potrze­buje Furii i wiecz­nych mąk. Pro­spero miał wiel­kie szczę­ście, że dano mu szansę przej­ścia osta­tecz­nej próby: miłość, natura i wycho­wa­nie po jed­nej stro­nie, po dru­giej zaś wyłącz­nie lojal­ność. Myślę, że bar­dziej dzi­kie stwo­rze­nie, jakim ongiś byłem, mia­łoby siłę potrzebną, by zabić rodzi­ców, któ­rzy dali mi życie, ale ni­gdy nie będę miał pew­no­ści. Nie mogę też pocie­szać się myślą, że przy­naj­mniej ich śmierć nie powięk­szyła listy moich występ­ków. Nie zdo­ła­łem ura­to­wać Brid­gera i w związku z tym mam na rękach krew wszyst­kich ludzi, któ­rzy kie­dy­kol­wiek umarli, od moich rodzi­ców aż po kro­ma­nioń­czyka, który pierw­szy zaostrzył kamień. Furie świet­nie o tym wie­dzą.
Pre­zy­dent Ance­let odchy­lił się z głę­bo­kim wes­tchnie­niem. Jego dredy zastu­kały o opar­cie krze­sła z nie­tłu­ką­cej pianki.
– Przy­naj­mniej nie zdo­łają was oskar­żyć o hipo­kry­zję.
– Mogą mnie oskar­żać, o co tylko zechcą, członku pre­zy­den­cie – skwi­to­wał Pro­spero. – Do was należy decy­zja, czy te fakty bądź jakie­kol­wiek inne zostaną ujaw­nione publicz­nie pod­czas mojego pro­cesu. Chyba że woli­cie, by pro­cesu nie było.
– Dla­tego dali­ście się aresz­to­wać, prawda? Chce­cie sta­nąć przed sądem.
– Uzna­łom, że ujaw­nie­nie całej prawdy to jedyny spo­sób na uspo­ko­je­nie pozo­sta­łych Pasiek, a przy­naj­mniej zapew­nie­nie, że jeśli posta­no­wią nas znisz­czyć, to z powodu prawdy, a nie para­noi. Może się jed­nak oka­zać, że pro­ces nie będzie konieczny. Nie spo­dzie­wa­łom się, że po upadku Gany­mede’a przyj­dzie nam z pomocą stra­teg waszego kali­bru.
Były cen­zor ski­nął z namy­słem głową.
– Tak z cie­ka­wo­ści, jak mogli­by­ście w bie­żą­cej chwili unik­nąć pro­cesu?
– Poprzez ucieczkę, oka­le­cze­nie albo śmierć. Wszystko to można zor­ga­ni­zo­wać. Na­dal mamy Ojiro.
Ance­let się wzdry­gnął. Myślę, że to był pierw­szy raz, gdy ktoś zapro­po­no­wał, że umrze dla niego.
– Nie. Pro­ces się odbę­dzie. – Jego ton nagle prze­szedł ze swo­bod­nego w roz­ka­zu­jący. – Powo­ła­cie się na terra ignota.
Ockham Pro­spero Saneer nie boi się potwo­rów, czy to zbu­do­wa­nych z ciała, czy ze słów, ale ja tak. Terra ignota, nie­zba­dana zie­mia naszego mło­dego prawa. Pań­stwa geo­gra­ficzne miały 3934 lata, od Ham­mu­ra­biego aż po Wiel­kie Zerwa­nie Wię­zów, na stwo­rze­nie map swo­ich praw, nato­miast prawa Pasiek przy­szły na świat poprzez poród poślad­kowy pośród cha­osu i pośpie­chu wojny. Unia Euro­pej­ska musiała tylko po raz kolejny wpro­wa­dzić zmiany do kon­sty­tu­cji, a tra­dy­cja głosi, że Masoni nie zmie­nili ani jed­nej litery w swoim pra­wie od chwili, gdy powstały pierw­sze prawa, ale normy prawne pozo­sta­łych Pasiek skle­cono w pośpie­chu, łącząc ele­menty regu­la­mi­nów kor­po­ra­cji i klu­bów, zasad życia rodzin­nego, zwy­cza­jów, lite­ra­tur oraz, tak jest, pozo­sta­ło­ści praw państw geo­gra­ficz­nych. Nowo naro­dzone Pasieki szybko nauczyły się radzić sobie z prze­stęp­stwami doty­czą­cymi dwóch z nich, co jed­nak może począć nasze młode prawo, jeśli człon­ko­wie dwóch Pasiek zła­mią prawo trze­ciej w domu nale­żą­cym do członka czwar­tej? Albo gdy bestia taka jak ja zamor­duje w krwa­wym szale człon­ków wszyst­kich Sied­miu, a w dodatku Bez­pa­sie­ko­wych? Jeśli prawo Gor­dian mówi, że wszyst­kie dane muszą być dostępne dla nauki, a Kuzyni zmu­szają ich do ukry­wa­nia pocho­dze­nia utaj­nio­nych geno­ty­pów? Czy jeśli Mit­su­bi­shia­nie uwa­żają zabój­stwo w obro­nie wła­snej za czyn uspra­wiedliwiony, to Uto­pia­nie, zrów­nu­jący książ­ko­bój­stwo z zabój­stwem, mogą na nich wymóc unie­win­nie­nie kogoś, kto prze­lał krew w obro­nie nie ludz­kiego życia, lecz ręko­pisu? W przy­padku zwy­czaj­nych prze­stępstw Pasieka, do któ­rej nale­żał winny, płaci odszko­do­wa­nie Pasiece ofiary, a następ­nie obie wymie­rzają karę bądź wypła­cają rekom­pen­satę zgod­nie z wła­snymi pra­wami. Gdy pre­fe­ren­cje Pasiek są nie­kom­pa­ty­bilne, sprawę czę­sto roz­strzyga wymiana przy­sług: ja każę swoim człon­kom pła­cić karę za dys­ku­to­wa­nie o waszym Impe­ra­tor Desti­na­tus, jeśli ty narzu­cisz moje modo mundo swoim człon­kom, któ­rzy zabiją Uto­pia­nina. Nie­mniej, podob­nie jak mie­sza­jące się ze sobą geny zawsze znaj­dują wciąż nowe spo­soby, by uczy­nić gatu­nek dziw­niej­szym, kon­tak­tu­jący się ze sobą człon­ko­wie róż­nych Pasiek cią­gle wpa­dają na nowe pomy­sły pozwa­la­jące im omi­jać prawo. Dla­tego stwo­rzono konieczne i uczciwe poję­cie terra ignota. Zro­bi­łem to, ale sam nie wiem, czy mój czyn był prze­stęp­stwem. Uzbrój się po zęby przed tą próbą, młody mul­ti­praw­niku, albo­wiem na dzi­kim pogra­ni­czu prawa żyją smoki.
– Terra ignota w spra­wie o mor­der­stwo?! – sprze­ci­wi­łem się bli­skim krzyku gło­sem. Ota­cza­jące mnie widma poru­szyły się pełne obu­rze­nia.
Zasłu­ży­łem na zło­wro­gie spoj­rze­nia, jakimi obaj mnie obrzu­cili.
Pre­zy­dent ode­zwał się pierw­szy.
– OS wyko­ny­wało pole­ce­nia legal­nego rządu Huma­ni­stów, wydane zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi pra­wami. OS służy Huma­ni­stom, huma­ni­styczny rząd służy człon­kom Pasieki, a Pasieki zawie­rają umowy z Roma­novą, naka­zu­jące im pra­co­wać dla dobra wszyst­kich Pasiek oraz rodzaju ludz­kiego. Nie potra­fię okre­ślić ze stu­pro­cen­tową pew­no­ścią, czy auto­ry­zo­wane przez Pasieki zabój­stwa były bądź powinny być nie­le­galne. Wy rów­nież tego nie potra­fi­cie.
Pro­spero przy­glą­dał się z zado­wo­le­niem, jak te słowa prawdy wypły­wają z ust jego nowego dowódcy.
– Ależ, cen­zo­rze! – zawo­ła­łem. – Nawet w cza­sach państw geo­gra­ficz­nych zabój­stwa poli­tyczne były…
– I gdy­by­śmy na­dal żyli w tych ciem­nych wie­kach, mogłoby to mieć jakieś zna­cze­nie – wark­nął Ance­let. Zbyt mu się śpie­szyło, by skar­cić mnie za to, że wymsknął mi się jego dawny tytuł. – Pań­stwo miało prawo zabi­jać, by bro­nić swego suwe­ren­nego tery­to­rium. Potra­fi­cie okre­ślić, gdzie się znaj­duje suwe­renne tery­to­rium Pasieki, Mycrof­cie? Wie­cie, jakie są gra­nice jej prawa do samo­obrony?
Gdy­bym był bar­dziej ustę­pliwą duszą, mądre słowa Ance­leta wystar­czy­łyby, żeby uci­szyć krnąbr­nego ucznia. Tak się jed­nak nie stało. W moim umy­śle poja­wiło się nagle Wiel­kie Widmo Tho­masa Hob­besa, to samo, które maja­czyło nad Europą w ponu­rych dzie­się­cio­le­ciach po roku 1651, gdy wszyst­kie świa­tła rozumu zjed­no­czyły się w walce o stwo­rze­nie jakiejś inte­lek­tu­al­nej broni, która zdo­ła­łaby prze­bić pan­cerz logiki i zabić prze­ra­ża­ją­cego Lewia­tana. Być może żaden inny umysł w dzie­jach nie zdo­łał połą­czyć wszyst­kich włóczni filo­zo­fii w jedną, skie­ro­waną prze­ciwko niemu falangę. Jedy­nie Bestia z Mal­mes­bury – tytuł Hob­besa budzący grozę w takim samym stop­niu, jak tytuł Patriar­chy wywo­łuje sza­cu­nek – wyko­rzy­stała wszyst­kie moż­li­wo­ści Rozumu, by przed­sta­wić por­trety Natury, Boga i Czło­wieka tak dosko­nałe, że nie spo­sób było skry­ty­ko­wać ani jed­nego pocią­gnię­cia pędz­lem, a zara­zem tak odra­ża­jące, że ten, kto je poznał, nie mógł już dłu­żej sza­no­wać ludz­ko­ści. Dla­tego zde­spe­ro­wani czy­tel­nicy Hob­besa zakrzyk­nęli chó­rem: „Nie jeste­śmy bestiami! Strach i nie­na­wiść nie wła­dają nami aż w takim stop­niu! Ludz­kość jest spra­wie­dliwa! Szla­chetna! Dobra!”. Nie byli jed­nak w sta­nie tego udo­wod­nić, nie potra­fili pod­wa­żyć bez­błęd­nej wizji ludz­kiego zła przed­sta­wio­nej przez Hob­besa. Wszy­scy konni i wszy­scy dwo­rza­nie byli bez­bronni wobec infek­cji, jaką był Hob­bes. Dopiero po dwu­dzie­stu latach John Locke zapre­zen­to­wał swą tabula rasa, jedyną moż­liwą odtrutkę. A choć jego dzieła znaj­dują się na liście naszych lek­tur, Lewia­tan powraca od czasu do czasu, gdy jakiś nowy, strasz­liwy czyn ludz­ko­ści przy­po­mina nam, jak dobrze hob­be­sow­ska wizja zim­nej, agre­syw­nej wojny wszyst­kich ze wszyst­kimi opi­suje stan ludz­ko­ści. Jej naturę. Czy my, żyjący w roku 2454, z naszym bli­skim uto­pii świa­tem opie­ra­ją­cym się na dwóch tysią­cach taj­nych ofiar OS, możemy twier­dzić, że pod­stawą naszego życia nie jest mor­der­stwo? Znowu ujrza­łem ten cień, przy­wo­łany przez słowa Ance­leta o tym, że pań­stwo ma prawo zabi­jać w obro­nie wła­snej. Z moich ust wydo­stały się nagle słowa Hob­besa, któ­rych mimo wszel­kich wysił­ków nie potra­fię zapo­mnieć ani pod­wa­żyć.
– Hob­bes mówi, że pra­gnie­nia czło­wieka i inne jego uczu­cia same przez się nie są grze­chem i nie są rów­nież grze­chem dzia­ła­nia, jakie wypły­wają z tych uczuć, póki czło­wiek nie zna prawa, które ich zaka­zuje, a także, że naj­wyż­szym upraw­nie­niem przy­ro­dzo­nym jest bro­nić samego sie­bie wszel­kimi środ­kami, jakie są moż­liwe1. – Zadrża­łem, czu­jąc na sobie spoj­rze­nia ich obu. – To zna­czy, że prawo natury samo w sobie nie potę­pia OS. Czy zatem może to zro­bić Roma­nova?
Zło­wrogi wyraz twa­rzy byłego cen­zora kazał mi zadać sobie pyta­nie, czy on rów­nież pozo­staje pod wpły­wem Madame do tego stop­nia, że wyczuwa już cień bestii, jaką był Hob­bes. Ance­let ponow­nie zwró­cił się w stronę więź­nia.
– Sta­nie­cie przed sądem, Pro­spero. Na począ­tek wy sami. Jeste­ście jądrem tej sprawy i w ten spo­sób unik­niemy kło­po­tli­wej sytu­acji, jaką byłoby posta­wie­nie w stan oskar­że­nia byłej głowy pań­stwa. W prze­ci­wień­stwie do więk­szo­ści waszych współ­ba­szow­ców nie poja­wią się też pyta­nia doty­czące waszej poczy­tal­no­ści. Wasza terra ignota sta­nie się pre­ce­den­sem.
Pro­spero Saneer zaczerp­nął głę­boko tchu.
– Czy naprawdę liczy­cie na to, że mnie unie­win­nią?
– To pro­blem na póź­niej. W krót­kim ter­mi­nie pety­cja do Senatu o terra ignota zmusi Roma­novę do przy­zna­nia, że nie spo­sób stwier­dzić, czy to, co robiło OS, powinno być uznane za prze­stęp­stwo. Kiedy ludzie wie­rzą, że stoją po wła­ści­wej stro­nie, są gotowi wal­czyć zębami i pazu­rami, ale nikt nie chce pod­pa­lać świata z powodu nie­pew­nej sprawy. Gdy tylko Senat ofi­cjal­nie przy­zna wam terra ignota, tłumy się uspo­koją.
– To… powinno się udać. – To, co sły­szało się w gło­sie Pro­spera, było nie tyle entu­zja­zmem, ile czymś bar­dziej waż­kim, prze­po­joną wdzięcz­no­ścią ulgą, jaką mógłby czuć rycerz skła­da­jący przy­sięgę wier­no­ści świeżo koro­no­wa­nemu księ­ciu, gdy się prze­ko­nał, że boskie prawo kró­lów przy­pa­dło wła­ści­wej oso­bie. – A co z tłu­mami zain­te­re­so­wa­nymi czymś innym niż OS?
– Macie na myśli Kuzy­now­skie Biuro Infor­ma­cji Zwrot­nej?
– Mam na myśli incy­dent z Per­rym i wami wszyst­kimi w tym bur­delu, w któ­rym ludzie bawią się w odgry­wa­nie ról płcio­wych. I o to, co mówi Ojiro o J.E.D.D. Maso­nie. Czy to prawda, że ist­nieje spi­sek mający na celu połą­cze­nie Pasiek?
Nowy pre­zy­dent spoj­rzał Pro­spe­rowi pro­sto w oczy.
– Nie wiem.
– Czy jeste­ście przy­go­to­wani, podob­nie jak Ojiro, na uży­cie wszyst­kich nie­zbęd­nych środ­ków do obrony Pasieki Huma­ni­stów, gdyby się oka­zało, że taki spi­sek ist­nieje?
– Nie spró­buję zabić J.E.D.D. Masona, jeśli o to pyta­cie.
– Zabić ponow­nie – popra­wi­łem go. Jego pomyłka była tak poważna, że uspra­wie­dli­wiało to prze­rwa­nie mu.
– Słu­cham?
– Zabić ponow­nie. Ἄναξ Jeho­vah zgi­nęło.
Wyro­bił się już we mnie odruch ata­ko­wa­nia kłam­stwa, które tak czę­sto powta­rzano w ostat­nich dniach. „Próba zabój­stwa”, „nie­udany zamach” i tak dalej. Tylko nie­liczni chcieli uznać prawdę. Gość Naszego Stwórcy odszedł i powró­cił.
Pro­spero zmarsz­czył brwi.
– Myśla­łom, że J.E.D.D. Mason prze­żyło.
– Zostało wskrze­szone.
– Dość tego, Mycrof­cie – roz­ka­zał Ance­let. – Na tym spo­tka­niu roz­ma­wiamy o Pasiece Huma­ni­stów, nie o teo­riach czy teo­lo­gii. Jeśli zaś cho­dzi o Ojiro, gdy­bym mogło się z nim skon­tak­to­wać… – pre­zy­dent zer­k­nął zna­cząco na mnie – …powie­dzia­ło­bym mu, że dopóki na pro­ce­sie Pro­spera nie uzna się tego za nie­le­galne, jestem gotowe odwo­łać się do śmier­cio­no­śnej siły i zro­bić uży­tek z moż­li­wo­ści OS, żeby bro­nić Huma­ni­stów, ale naj­pierw chcę spró­bo­wać innych metod. Jeśli Ojiro powstrzyma się od dzia­ła­nia, ale będzie do niego gotowe, gdyby zaszła taka potrzeba, uznam je za sojusz­nika. Jeśli jed­nak będzie pró­bo­wało pokrzy­żo­wać moje plany, pod­sy­cało wro­gość poprzez roz­po­wszech­nia­nie wystą­pień nawo­łu­ją­cego do wojny Tul­liusa Mar­diego, a zwłasz­cza jeśli ponow­nie spró­buje zama­chu na J.E.D.D. Masona, będę zmu­szone uznać je i całe OS za wro­gów.
Pro­spero ski­nął głową.
– To uży­teczna wia­do­mość. Mam nadzieję, że dotrze do Ojiro.
Ance­let odwza­jem­nił jego gest.
– Mam już wszystko, czego na razie potrze­buję. Senat zbiera się jutro. Jest jesz­cze czas, by zebrać głosy potrzebne do przy­zna­nia wam terra ignota.
Pre­zy­dent wstał i Pro­spero odru­chowo spró­bo­wał zro­bić to sam, zapo­mi­na­jąc na moment, że jest unie­ru­cho­miony na krze­śle.
– Czy trudno będzie uzy­skać potrzebną więk­szość? – zapy­tał.
Myślę, że tym razem uśmiech­nął się były Ano­nim.
– Nie mnie. Zosta­wię Mycro­fta na chwilę z wami. Na spółkę z nim napi­sze­cie raport o OS i wyda­rze­niach, które dopro­wa­dziły do jego zde­ma­sko­wa­nia. Będzie on potrzebny zarówno do książki Mycro­fta, jak i jako dowód pod­czas pro­cesu. Skup­cie się na wyda­rze­niach kilku ostat­nich tygo­dni, zaczy­na­jąc od listy Sied­miu i Dzie­się­ciu. Kiedy skoń­czy­cie, powiedz­cie straż­ni­kom, żeby mnie wezwali. Oso­bi­ście zabiorę Mycro­fta i raport. Jego tekst jest prze­zna­czony tylko dla moich oczu. Kiedy go prze­czy­tam, poin­stru­uję was, które infor­ma­cje podać do wia­do­mo­ści publicz­nej, a które muszą pozo­stać tajem­nicą. Kiedy będzie­cie już pewni, że wie­cie, co chcę zacho­wać w tajem­nicy, zawia­dom­cie poli­cję, że jeste­ście gotowi wygło­sić oświad­cze­nie. Do tej chwili nie powin­ni­ście nic mówić nikomu poza Mycro­ftem i mną.
– Tak jest, członku pre­zy­den­cie. – Prze­rwał na chwilę. – Te buty pasują do was.
Szok opóź­nił na moment uśmiech Ance­leta. To była naj­wyż­sza pochwała, jakiej mógłby udzie­lić Pro­spero.
– Dzię­kuję.
Nowe huma­ni­styczne buty pre­zy­denta rze­czy­wi­ście do niego paso­wały. Zdra­dzały też fakt, że już od dawna zasta­na­wiał się nad tym, jakie buty mógłby wybrać, gdyby wyrzekł się szarfy Bez­pa­sie­ko­wego i wybrał Huma­ni­stów zamiast Europy, z któ­rej wywo­dził się jego basz. Ich powierzch­nia była palimp­se­stem, matowy brąz sta­rego per­ga­minu pokry­wał pisany ręcz­nie tekst o antycz­nym wzo­rze liter, pod nim jed­nak dostrze­gało się inne słowa, spi­sane cia­sno w stylu pisma jesz­cze wcze­śniej­szego stu­le­cia, wybla­kłe, lecz na­dal czy­telne. Wokół pode­szew bie­gły brą­zowe i złote olim­pij­skie paski sym­bo­li­zu­jące jego medale w mate­ma­tyce i kra­so­mów­stwie. Pod nimi widziało się trój­ko­lo­rowy pas fran­cu­skiej grupy naro­do­wej. Pode­szwę pokry­wały gęsto sku­pione litery, jak w pra­sie dru­kar­skiej, umo­co­wane luźno, by przy każ­dym kroku prze­su­wały się cha­otycz­nie, pozo­sta­wia­jąc na ziemi odbi­cie wciąż innych pseu­do­słów.
Ance­let wezwał straż­ni­ków. Zmarsz­czył brwi, gdy zasuwy zaczęły stu­kać i zgrzy­tać.
– Dobrze was trak­tują, Pro­spero? – zapy­tał. – Nie prze­śla­dują was?
– Nawet w naj­mniej­szym stop­niu, Wasza Eks­ce­len­cjo. Ich uprzej­mość wydaje się wręcz podej­rzana.
– No cóż… pod­czas oblę­że­nia ludzie robią się ner­wowi.
– Oblę­że­nia?
Pro­spero go nie zro­zu­miał, ale ja tak. Kiedy przed godziną szli­śmy z auto­lotu na wię­zienny dzie­dzi­niec, po raz pierw­szy od pamięt­nego, fatal­nego dnia zna­la­złem się na wol­nym powie­trzu. W mediach widzia­łem tłumy, zamieszki, poli­cyjne kor­dony oraz huma­ni­styczne kluby i bary spor­towe oble­gane przez roz­ju­szone tłumy, ale tego typu obrazy nie mogą zastą­pić smaku i dotyku naszego nowego świata. Naj­pierw zauwa­ży­łem niebo. Dobrze znane smugi auto­lo­tów były za wolne i zbyt niskie. Przy­cią­gały uwagę. Nawet ja się prze­stra­szy­łem, nie z tego powodu, że Sieć Trans­portu zna­la­zła się w nie­pew­nych i bojaź­li­wych rękach, lecz po pro­stu dla­tego, że niebo się zmie­niło. Świat się zmie­nił. Kiedy lądo­wa­li­śmy, nie widzia­łem wokół wię­zie­nia ziemi, tylko tłum. Naj­bliż­sze sze­regi tło­czyły się gęsto jak fani pra­gnący zoba­czyć idola, naj­dal­sze zaś prze­ra­dzały się w morze namio­tów, krze­seł oraz ławe­czek z para­so­lami. W pierw­szej chwili instynk­tow­nie nazwa­łem zgro­ma­dzo­nych „tłusz­czą”, byli jed­nak zbyt spo­kojni. Ance­let traf­nie nazwał to oblę­że­niem. Spo­kojna, cier­pliwa pozba­wiona celu siła cze­ka­jąca na kogoś, kto go jej wskaże. Przez cały wypeł­niony dez­orien­ta­cją tydzień, gdy wszy­scy chcieli dzia­łać, ale nikt nie miał planu, ci ludzie ocze­ki­wali tutaj w pobliżu ośrodka. Dzięki Ockha­mowi Sane­erowi staną się pierw­szymi, któ­rzy zaczną dzia­łać, gdy nadej­dzie czas. Nie widziało się wśród nich żad­nych stron, a jedy­nie sku­pi­ska, wokół któ­rych gro­ma­dziły się stroje typowe dla poszcze­gól­nych Pasiek. Nawet te plamy prze­cho­dziły jed­nak w sie­bie bez wyraź­nych gra­nic, jakby wszy­scy mieli opory przed wyja­wie­niem innym, jakiej spra­wie służą. Myślę zresztą, że sami tego nie wie­dzieli.
– Ance­let! To pre­zy­dent Ance­let!
Ani kamienne mury, ani bariery stwo­rzone przez naukę nie oprą się ata­kom dźwięku. Mimo że obaj z Pro­spe­rem znaj­do­wa­li­śmy się w samym sercu wię­zie­nia, usły­sze­li­śmy krzyk, jakim tłum przy­wi­tał nowego pre­zy­denta, gdy ten wyszedł przez bramę. Mógł sko­rzy­stać z lądo­wi­ska na dachu, ale posta­no­wił poka­zać się oble­ga­ją­cym na kilka minut, jakich potrze­bo­wali, by zro­bić mu tyle zdjęć, ilu wyma­gały jego cele. Następ­nie skrył się w auto­lo­cie i ule­ciał pod niebo. Wizyta pre­zy­denta w wię­zie­niu w Almo­loya de Juáres na szes­na­ście godzin zaćmiła w oczach świata wszyst­kie pozo­stałe wyda­rze­nia. Dla­czego tam pole­ciał? Co powie­dział Ockha­mowi Sane­erowi? Jaką rolę ode­gra w nad­cho­dzą­cych pro­ce­sach? Przez szes­na­ście godzin każdy poza Ance­le­tem mógł dzia­łać nie­po­strze­że­nie.

 
Wesprzyj nas