Adres korespondencyjny redakcji:

Magazyn Dobre Książki
ul. Na Kozłówce 15/2
30-670 Kraków

tel. 600 757 036
redakcja@dobreksiazkimag.pl

Tytuł i znak towarowy Dobre Książki™ jest własnością Stowarzyszenia Artystów Młode Sztuki.
Podlega ochronie prawnej zarówno pod względem słownym jak i graficznym. Używanie go w celu oznaczenia własnego towaru bez porozumienia z wydawcą jest bezprawne.
Redakcja nie zwraca niezamówionych tekstów i fotografii oraz zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania materiałów nadesłanych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.