Ogólny Regulamin Konkursów Książkowych magazynu Dobre Książki

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest redakcja magazynu Dobre Książki z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Kozłówce 15/2. Fundatorami nagród są wydawnictwa lub redakcja magazynu Dobre Książki.
2. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która nadeśle zgłoszenie konkursowe według wytycznych opisanych na podstronie konkretnego konkursu w serwisie www.dobreksiazkimag.pl. Uczestnicy nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów udziału w konkursie.
3. Zasady udziału w konkursie i przyznawania nagród w konkursie określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.
4. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się Uczestnika procedurze regulaminowej konkursu. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Po rozstrzygnięciu konkursu dane Uczestników nie będą przechowywane. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Zdjęcia nadesłane na konkurs, w którym jednym z elementów odpowiedzi konkursowej jest wykonanie i przesłanie fotografii, pozostają własnością ich autorów, autor udziela jedynie redakcji Magazynu Dobre Książki zgody na opublikowanie nagrodzonej pracy w portalu i, opcjonalnie, w powiązanych z nim mediach społecznościowych. Każda z opublikowanych fotografii będzie podpisana imieniem i nazwiskiem twórcy. Fotografie nie nagrodzone nie będą publikowane ani przechowywane przez redakcję.
6. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników redakcji, fundatorów nagród i ich rodzin.
7. Wszelkie informacje o konkursie, zasady udziału i pytanie konkursowe zawarte są na odpowiedniej podstronie konkretnego konkursu w portalu www.dobreksiazkimag.pl.
8. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w tej ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

§ 2

NAGRODY
1. Spośród wszystkich zgłoszeń, nadesłanych na adres e-mail: konkurs@dobreksiazkimag.pl w terminie określonym na podstronie konkursu, zawierających prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe, redakcyjne jury wyłoni Laureatów nagród. Zgłoszenia nadesłane po terminie określonym na podstronie konkursu nie będą brane pod uwagę.
2. Nagrody książkowe zostaną dostarczone Laureatom drogą pocztową na koszt Organizatora.
3. Organizator podejmie jednokrotną próbę dostarczenia nagrody drogą pocztową na podany przez uczestnika adres korespondencyjny. W przypadku nieodebrania przesyłki przez laureata nagroda przepada.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że Uczestnik akceptuje go.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji zawartych w zgłoszeniach do konkursu sporządzonych przez Uczestników.
3. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 
Wesprzyj nas