Regulamin zwiedzania

Archiwum i Biblioteki Klasztoru O.O. Karmelitów w Krakowie na Piasku – 23 marca 2019

1. Organizatorem zwiedzania biblioteki jest redakcja magazynu Dobre Książki, przy współudziale Archiwum i Biblioteki Klasztoru O.O. Karmelitów w Krakowie na Piasku.

2. Udział w zwiedzaniu ma charakter edukacyjny i jest bezpłatny.

3. Dostępnych jest 15 miejsc dla zwiedzających, zostaną one rozdysponowane pomiędzy 15 pierwszych osób, które wyślą na adres zwiedzanie@dobreksiazkimag.pl informację o chęci udziału w zwiedzaniu, a także swoje imię i nazwisko wraz z numerem telefonu.

4. Zgłoszenia redakcja magazynu Dobre Książki przyjmuje od poniedziałku 18.03.2019 do piątku 22.03.2019 do godziny 14:00 albo do wyczerpania miejsc.

5. Wszystkie osoby zakwalifikowane na zwiedzanie otrzymają drogą mailową potwierdzenie tego faktu, a także dokładne informacje co do godziny i miejsca zbiórki.

6. Podana drogą mailową godzina rozpoczęcia zwiedzania jest jedynym terminem wejścia na teren biblioteki. Ze względu na wymogi klauzury klasztornej nie jest możliwe późniejsze indywidualne dołączenie do grupy zwiedzającej lub opuszczenie grupy po wejściu za klauzurę.

7. W trakcie zwiedzania należy bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom oprowadzającego.

8. Osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania innym zwiedzającym, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych nie będą dopuszczone do udziału w zwiedzaniu.

9. Zabrania się dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz bez wyraźnej zgody oprowadzającego. Zwiedzający ponosi odpowiedzialność, w tym materialną, za uszkodzenie eksponatu.

10. Niedozwolone jest: wprowadzanie na teren biblioteki zwierząt, wchodzenie do pomieszczeń, które nie są przeznaczone do zwiedzania, samowolne oddalanie się od grupy zwiedzającej.

11. Na terenie biblioteki dopuszcza się używanie telefonów i aparatów fotograficznych, fotografowanie i filmowanie wyłącznie za zgodą oprowadzającego. Wykonane zdjęcia i materiały filmowe mogą służyć jedynie do prywatnego użytku. Biblioteka i organizator nie odpowiadają za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych zwiedzających lub wyrządzenie im innej szkody z powodu wykonywania zdjęć fotograficznych i filmowych.

12. Organizator i biblioteka zastrzegają sobie możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej i filmowej zwiedzania oraz umieszczenia jej w całości lub części na własnych stronach internetowych.

Informacja RODO: Przesłanie na adres redakcji zgłoszenia chęci udziału w zwiedzaniu oznacza: wyrażenie przez zgłaszającego się zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do wyłonienia uczestników zwiedzania oraz akceptację niniejszego regulaminu.
Dane osobowe zgłaszających się nie będą przechowywane po zakończeniu zwiedzania.

Pełna informacja o RODO i polityce prywatności.

 
Wesprzyj nas