Regulamin Konkursu „Biała Jaskółka”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Biała Jaskółka” jest redakcja portalu internetowego Dobre Książki z siedzibą w Krakowie przy ul. Na Kozłówce 15/2. Fundatorem nagród jest Wydawnictwo Nad Fosą.
2. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba, która zamieści komentarz na stronie konkursu w portalu Dobre Książki lub pod postem na FB Dobre Książki. Komentarz musi być zgodny z zasadami opisanymi w § 2 niniejszego regulaminu.
3. Zasady udziału w konkursie i przyznawania nagród w konkursie określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu.
4. Przesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się Uczestnika procedurze regulaminowej konkursu. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Po rozstrzygnięciu konkursu dane Uczestników nie będą przechowywane. Dane osobowe osób biorących udział w Konkursie podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzenia Konkursu. Podanie danych jest dobrowolne.
5. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych z wyłączeniem pracowników redakcji Dobre Książki i Wydawnictwa Nad Fosą, oraz ich rodzin.
6. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Zgodę na udział w konkursie, w przypadku osoby niepełnoletniej, należy załączyć do wiadomości e-mail zawierającej zgłoszenie konkursowe.
7. Konkurs trwa od 18 września 2020 do 20 września 2020. Komentarze konkursowe można zamieszczać do godziny 24:00 w dniu 20 września 2020. Komentarze zamieszczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
8. O przyznaniu nagród laureaci zostaną powiadomieni w aktualizacji na stronie konkursu lub w wiadomości prywatnej na stronie Dobre Książki w serwisie Facebook.
9. Wszelkie informacje o konkursie, zasady udziału i opis zadania konkursowego zawarte są w niniejszym regulaminie, a wszelkie ewentualne jego aktualizacje pojawiać się mogą wyłącznie na stronie www.dobreksiazkimag.pl

§ 2
ZADANIE KONKURSOWE

1. Zadaniem konkursowym jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego czas dzieciństwa nie zawsze jest kolorowy?
2. Tekst odpowiedzi należy zamieścić w komentarzu na stronie konkursu w portalu Dobre Książki lub pod postem na FB Dobre Książki.

§ 3
NAGRODY

1. Spośród wszystkich komentarzy autor książki “Biała jaskółka” Jacek Taran wyłoni laureatów konkursu.
2. Trzej laureaci konkursu otrzymają egzemplarz książki “Biała jaskółka” z dedykacją autora.
3. Nagrody zostaną dostarczone laureatom drogą pocztową.

§ 4
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zgłoszenie Uczestnika do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że Uczestnik akceptuje go.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji zawartych w zgłoszeniu do konkursu sporządzonym przez Uczestnika.
3. Nagrody nie mogą być wymienione na ekwiwalent pieniężny.
4. Decyzje Jurora są ostateczne i wiążące dla Uczestników.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

 

 
Wesprzyj nas